Profil

TK Islam Terpadu Madina Rabbani mendukung dan ikut dalam pencapaian pembangunan nasional juga visi misi kota Cirebon lewat kiprahnya pada bidang pendidikan yaitu mengusung visi menjadi sekolah Islam terbaik dalam melahirkan generasi pemimpin islami berakhlak mulia yang bermanafaat bagi nusa dan bangsa.

Visi

Menjadi Taman Kanak-kanak islami yang dapat menjadi rujukan dalam membina generasi pembelajar yang bertakwa, jujur, cerdas, mandiri, terampil, dan berakhlak mulia dalam menghadapi tantangan global

Nilai-Nilai

 • Berupaya selalu menunaikan kewajiban dengan penuh tanggung jawab
 • Menjaga jalinan kerjasama yang saling memberi manfaat
 • Konsisten meningkatkan kemampuan profesional
 • Ikut mensosialisasikan kebaikan dan mencegah kemungkaran
 • Bertekat menjadi suri tauladan yang baik

Misi

 • Menanamkan dan membangkitkan karakter kepemimpinan Islami.
 • membiasakan praktek amalan ajaran Islami yang disesuaikan sesuai perkembangan usia anak.
 • Mengajarkan Akhlak mulia, kejujuran dan sopan santun dalam keseharian anak.
 • Membangun keperibadian anak dengan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan.u00a0
 • Mempersiapkan anak dengan pembelajaran dasar guna memasuki jenjang pendidikan dasar.
 • Membangun kerjasama dengan orang tua siswa dalam pendidikan anak