Profil

TK Islam Terpadu Madina Rabbani berkhidmat untuk ikut dalam pencapaian pembangunan nasional dan visi misi kota Cirebon lewat kiprahnya pada bidang pendidikan yaitu mengusung visi lembaga: Menjadi sekolah Islam terbaik dalam melahirkan generasi pemimpin islami berakhlak mulia.

Visi

Menjadi Taman Kanak-kanak islami yang dapat menjadi rujukan dalam membina generasi pembelajar yang bertakwa, jujur, cerdas, mandiri, terampil, dan berakhlak mulia dalam menghadapi tantangan global

Nilai-Nilai

 • Berupaya selalu menunaikan kewajiban dengan penuh tanggung jawab
 • Menjaga jalinan kerjasama yang saling memberi manfaat
 • Konsisten meningkatkan kemampuan profesional
 • Ikut mensosialisasikan kebaikan dan mencegah kemungkaran
 • Bertekat menjadi suri tauladan yang baik

Misi

 • Menanamkan dan membangkitkan karakter kepemimpinan Islami.
 • membiasakan praktek amalan ajaran Islami yang disesuaikan sesuai perkembangan usia anak.
 • Mengajarkan Akhlak mulia, kejujuran dan sopan santun dalam keseharian anak.
 • Membangun keperibadian anak dengan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. 
 • Mempersiapkan anak dengan pembelajaran dasar guna memasuki jenjang pendidikan dasar.
 • Membangun kerjasama dengan orang tua siswa dalam pendidikan anak